Our Team

Ivo Pereira

Ruben Faria

CEO

Andreas Wenzel

Ruben Faria Adventure Tours Austria and Germany